~Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat Datang Ke Laman ini, Semoga Mendapat Manfaat ::::::: Ingatlah Allah Selalu Di Mana Jua Kita Berada ::::::: Wahai Saudaraku, Bersabarlah Di Atas Apa Yang Menimpamu, Sesungguhnya Allah Tetap Bersama Orang-Orang Yang Sabar ::::::: Menyeru Ke Arah Kebaikan Dan Mencegah Daripada Kemungkaran Adalah Tugas Bersama ::::::: Berjuang Ertinya Berkorban, Berkorban Ertinya Terkorban, Terkorban Ertinya Menderita, Menderita Itulah Asam Garam Perjuangan ::::::: Samaada Menang Atau Syahid, Tiada Istilah Kalah Dalam Perjuangan Islam ::::::: Terima Kasih Kerana Sudi Berkunjung Ke Laman Ini, Datang Lagi~

Wednesday, November 3, 2010

SEORANG YANG Buta Di Masa Kecilnya, Keliling Dunia Mencari Ilmu, Menghafal Ratusan Ribu Hadis, Karyanya Menjadi Rujukan Utama Setelah Al Qur’an, SIAPAKAH DIA??


Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Al Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju’fi. Akan tetapi beliau lebih terkenal dengan sebutan Imam Bukhari, karana beliau lahir di kota Bukhara, Turkistan. Al-Ju’fi merupakan nisbah kepada arabiyyah. Faktor penyebabnya adalah, bahawasanya al-Mughirah datuk al-Imam Bukhari yang kedua masuk Islam berkat bimbingan al-Yaman al-Ju’fi. Maka nisbah beliau kepada Al-Ju’fi adalah nisbah perwalian.

Beliau dilahirkan pada hari jumaat pada 13 Syawal 194H bersamaan 21 Juli 810 M selepas sahaja solat Jumaat. Al-Iman Bukhari didik dalam keluarga yang berilmu. Bapanya adalah seorang ahli hadits, akan tetapi tidak termasuk ulamak yang banyak meriwayatkan hadits. Ayahnya wafat ketikamana beliau masih kecil, sehingga diapun diasuh oleh Ibunya dalam keadaan yatim. Ayah Al-Imam meninggalkan Al-Imam dalam keadaan yang bercukupan dari harta yang halal da barakah. Bapa Al-Imam berkata ketika menjelang kematiannya “Aku tidak mengetahui satu dirhampun dari hartaju ini dari barang yang haram, dan begitu juga satu dirhampun hartaku dari hal yang shubhah”.

Dengan harta tersebutlah Al-Imam menjadikannya sebagai bekalan untuk menyibukkan diri dalam menuntut ilmu. Ketika berusia sepuluh tahun, Al Imam Al Bukhari mulai menuntut ilmu, beliau melakukan pengembaraan ke Balkh, Naisabur, Rayy, Baghdad, Bashrah, Kufah, Makkah, Mesir, dan Syam. Guru-guru beliau sangat ramai. Antara mereka yang sangat terkenal adalah Abu ‘Ashim An-Nabiil, Al Anshari, Makki bin Ibrahim, Ubaidaillah bin Musa, Abu Al Mughirah, ‘Abdan bin ‘Utsman, ‘Ali bin Al Hasan bin Syaqiq, Shadaqah bin Al Fadhl, Abdurrahman bin Hammad Asy-Syu’aisi, Muhammad bin ‘Ar’arah, Hajjaj bin Minhaal, Badal bin Al Muhabbir, Abdullah bin Raja’, Khalid bin Makhlad, Thalq bin Ghannaam, Abdurrahman Al Muqri’, Khallad bin Yahya, Abdul ‘Azizi Al Uwaisi, Abu Al Yaman, ‘Ali bin Al Madini, Ishaq bin Rahawaih, Nu’aim bin Hammad, Al Imam Ahmad bin Hanbal, dan sederet imam dan ulama ahlul hadits lainnya. Ketika Menjangkau umur 16 tahun, dia bersama ibu dan kakaknya mengunjung ke Kota Suci, kemudian beliau tinggal di Makah dekat dengan Baitullah beberapa ketika untuk menuntut ilmu.


Kisah Hilangnya Penglihatan:

Ketika masa kecilnya, kedua mata Al-Imam buta. Pada suatu malam ibu beliau bermimpi melihat Nabi Ibrahim ‘Alaihissalaam yang mengatakan, “Hai Ibu, sesungguhnya Allah telah mengembalikan penglihatan kedua mata putramu karana seringnya engkau berdoa”. Ternyata pada pagi harinya sang ibu menyaksikan bahwa Allah telah mengembalikan penglihatan kedua mata putranya. Inilah kemuliaan yang Allah kurniakan kepada Al-Imam Bukhari di kala kecilnya.

Kecerdasan Dan Kecerdikan Beliau:

Al-Imam Bukhari diakui memiliki daya hafal tinggi yang diakui oleh kakaknya Rasyid bin Ismail. Kakaknya berkata, pernah Al-Imam Bukhari dan beberapa murid lainnya mengikuti kuliah dan ceramah cendekiawan Balkh. Tidak seperti murid lainnya, Al-Imam Bukhari tidak pernah membuat catatan kuliah. Ia sering dicela membuang waktu karana tidak mencatat, namun Al-Imam Bukhari diam tak menjawab. Suatu hari, karana merasa kesal terhadap celaan itu, Al-Imam Bukhari meminta kawan-kawannya membawa catatan mereka, kemudian beliau membacakan secara tepat apa yang pernah disampaikan selama dalam kuliah dan ceramah tersebut. Tercenganglah mereka semua, lantaran Al-Imam Bukhari ternyata hafal di luar kepala 15.000 hadits, lengkap dengan keterangan yang tidak sempat mereka catat.

Ketika sedang berada di Bagdad, Imam Bukhari pernah didatangi oleh 10 orang ahli hadits yang ingin menguji ketinggian ilmu beliau. Dalam pertemuan itu, 10 ulama tersebut mengajukan 100 buah hadits yang sengaja "diputar-balikkan" untuk menguji hafalan Imam Bukhari. Ternyata hasilnya mengagumkan. Imam Bukhari mengulang kembali secara tepat masing-masing hadits yang salah tersebut, lalu mengoreksi kesalahannya, kemudian membacakan hadits yang sebenarnya. Ia menyebutkan seluruh hadits yang salah tersebut di luar kepala, secara berturutan, sesuai dengan turutan tulisannya dan turutan hadits yang ditanyakan, kemudian membetulkannya. Inilah yang sangat luar biasa dari  Al-Imam, karana beliau mampu menghafal hanya dalam waktu satu kali dengar.

Beliau juga pernah ditanya oleh Muhamad bin Abu Hatim Al Warraaq, “Apakah engkau hafal sanad dan matan setiap hadits yang engkau masukkan ke dalam kitab yang engkau susun (maksudnya : kitab Shahih Bukhari)?” Beliau menjawab, ”Semua hadits yang saya masukkan ke dalam kitab yang saya susun itu sedikit pun tidak ada yang samar bagi saya”. 

Permulaan Dalam Menuntut Ilmu:

Aktiviti beliau dalam menuntut ilmu dimulai semenjak sebelum menginjak masa baligh, dan ini ditunjang dengan peninggalan orang tuanya berupa harta, beliau berkata “aku menghabiskan setiap bulan sebanyak lima ratus dirham, yang aku gunakan untuk pembinaan untuk menuntut ilmu dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih eksis”.

Dia bergegas mendatangi majlis-majlis ilmu ketika dia sudah menghafal Al-Quran dan menghafal beberapa karya ulama seperti karya "al-Mubarak" dan "al-Waki" dalam masalah sunan dan zuhud dan sebagainya. Al-Imam Bukhari berguru kepada Syekh Ad-Dakhili, ulama ahli hadits yang masyhur di Bukhara. Sebagaimana beliau juga tidak meninggalkan disiplin ilmu dalam masalah fiqh dan pendapat.

Pengembaraan Beliau:

Pengembaraan beliau dalam rangka menuntut ilmu merupakan bahagian yang sangat mencolok dan sifat yang paling menonjol dari tabiat para ahlul hadits, kerana pesisi Al-Imam Bukhari dalam masalah ilmu ini merupakan satu kesatuan pada diri seorang ahlul hadits, maka diapun mengikuti sunnah para pendahulunya dan dia pun meniti jalan mereka.

Dia tidak puas dengan hanya menyemak hadits dari penduduk  negerinya, sehingga tidak terelakkan lagi bagi dirinya untuk mengadakan dalam rangka menuntut ilmu, dia berkeliling ke negeri-negeri Islam. Dan pertama kali dia mengadakan perjalanannya adalah pada tahun 210H, iaitu ketika umurnya menginjak 16 tahun, pada tahun kepergiannya dalam rangka menunaikan ibadah haji bersama dengan Ibundanya dan saudara tuanya.

Negeri-negeri yang pernah beliau memasuki adalah sebagai berikut:

 
1-    - Khurasan dan daerah yang berhampiran dengannya.
2-      -  Bashrah.
3-     - Baghdad.
4-     - Kufah.
5         -  Hijaz (Makkah dan Madinah).
6-      - Syam.
7-       - Mesir.
8-     - Al-Jazirah (kota-kota yang terletak di sekitar Dajlah dan Eufrat).


Al-Imam Bukhari menuturkan tentang rehlah ilmiah yang dia jalani, “Aku memasuki Syam, Mesir dan Al-Jazirah sebanyak dua kali, ke Bashrah sebanyak empat kali, dan aku tinggal di Hijaz beberapa tahun, dan aku tidak bias menghitung berapa kali saya memasuki kawasan Kufah dan Baghdad bersama para muhaddisin.

Guru-Guru Beliau:

Al-Imam berjumpa dengan sekelompok dari kalangan atba’ut tabi’in muda, dan beliau meriwayatkan hadis dari mereka, sebagaimana beliau juga meriwayatkan dengan jumlah yang sangat besar dari kalangan selain mereka. Dalam masalah ini beliau berkata: aku telah menulis dari sekitar seribu delapan puluh jiwa yang semuanya dari kalangan ahlul hadis.

Guru-guru al-Imam Bukhari terkemuka yang beliau telah riwayatkan hadisnya: 

1-      Abu ‘Asim An Nabil
2-      Makki Bin Ibrahim
3-      Ahmad bin Isykab
4-      Ubaidullah bin Musa
5-      Ishak bin Manshur
6-      Ahmad bin Hambal
7-      Ayyub bin Sulaiman bin Bilal
8-      Khallad bin Yahya bin Shafwan
9-      Muhammad bin Salam al-Baikadi
10-  Muhammad bin ‘Isa bin Ath Thabba’
11-  Dan ramai lagi…

Murid-Murid Beliau:

Al-Hafidz Shalih Jazzarah berkata, “Muhammad bin Ismail duduk mengajar di Baghdad, dan aku memintanya untuk meriwayatkan (hadits) kepadaku, maka berkerumunlah orang-orang kepadanya lebih dari dua puluh ribu orang. Maka tidak menghairanlah kalau pengaruh dari majlisnya tersebut menciptakan kelompok tokoh-tokoh cerdas yang meniti manhaj, antara mereka iaitu:


Al-Imam Muslim bin Al Hajjaj An Naisaburi, penyusun kitab Shahih Muslim (204-261H).
Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi (210-279H) penulis kitab sunan Al-Tirmidzi yang terkenal.
Al-Imam Salih bin Muhammad (205-293H).
Al-Imam Abu Bakr bin Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah (223-311H), Penulis kitab shahih Ibnu Khuzaimah.
Al-Imam Abu Al-Fadhl Ahmad bin Salamah An-Naisaburi (286H), teman dekat Imam Muslim, dan dia juga memiliki kitab shahih seperti kitab Imam Muslim.
Al-Imam Muhammad bin Nashr Al-Marwazi (202-294H).
Al-Hafizh Abu Bakar bin Abi Dawud Sulaiman bin Al-Asy’ats (230-316H).
Al-Hafizh Abu Al-Qasim Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz Al-Baghawi (214-317H).
Al-Hafizh Abu Al-Qadli Abu Abdillah Al-Husain bin Ismail Al_mahamili (235-330H).
Al-Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ma’qil Al-Nasafi (290H).
Al-Imam Abu Muhammad Hammad bin Syakir Al-Nasawi (311H).
Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf bin Mathar Al-Firabri (231-320H).

Karaktor Al-Imam Bukhari:

Meskipun al-Imam Bukhari sibuk dengan menuntut ilmu dan menyebarkannya, tetapi dia merupakan individu yang mengamalkan ilmu yang dimilikinya, menegakkan ketaatan kepada Rabnya, terpancar pada dirinya cirri-ciri seorang wali yang terpilih dan orang saleh serta berbakti yang dapat menciptakan karismatik di dalam hati dan kedudukan yang mempersona di dalam jiwa.

Di merupakan peribadi yang banyak mengerjakan solat, khusyu’ dan banyak membaca al-Quran. Muhammad bin Abi Hatim mengatakan: dia selalu melaksanakan solat di waktu sahur sebanyak tiga belas rakaat dan menutupnya dengan witir satu rakaat. Yang lainnya mengatakan: apabila malam pertama di bulan Ramadhan, murid-murid al-Imam Bukhari berkumpul kepadanya, maka dia pun memimpin solat mereka. Dalam setiap rakaat dia membaca dua puluh ayat, amlan ini beliau lakukan sampai dapat mengkhatamkan al-Quran. Beliau adalah pemurah yang gemar menafkahkan hartanya, banyak berbuat baik, sangat dermawan, tawaddu’ dan wara’.

Hasil Karya Al-Imam Bukhari:
Antara hasil karya al-Imam bukhari adalah sebagai berikut:
·         Al-Jami’ as-Sohih (Sahih Bukhari).
·         Al-Adab al-Mufrad.
·         At-Tarikh ash-Shaghir.
·         At-Tarikh al-Awsath.
·         At-Tarikh al-Kabir.
·         At-Tafsir al-Kabir.
·         Al-Musnad al-Kabir.
·         Kitab al-‘Ilal.
·         Raf’ul Yadain fi ash-Solah
·         Birrul Walidain.
·         Kitab al-Asyribah.
·         Al-Qira’ah Khalfa al-Imam.
·         Kitab ad-Dlu’afa.
·         Usami ash-Sohabah.
·         Kitab al-Kuna.
·         Al-Hibbah
·         Al-Wihdan
·         Al-Fawa’id
·         Qadlaya ash-Sohabah wa at-Tabi’in
·         Masyiikhah.

Kewafatan Beliau:
Al-Imam Bukhari keluar menuju Samarkand, tiba di Kartand, sebuah desa kecil sebelum Samarkand, ia singgah untuk mengunjungi beberapa keluarganya. Namun di sana beliau jatuh sakit selama beberapa hari dan akhirnya beliau meninggal pada hari sabtu tanggal 31 Ogos 870M (256H) pada malam Idul Fitri dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. Beliau dimakamkan selepas solat zohor pada hari Raya Idil Fitri. Semoga Allah mengampuni dan merahmati al-Imam Bukhari serta Redha kepadanya.

0 comments:

Post a Comment

 

Komuniti Blogger

Komuniti Blogger Azhari Photobucket

Jalinan Persahabatan